Vyplněním přihlášky na webovém portálu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211 (dále jen „SP ČR“), účastník vyjadřuje ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce. Osobní údaje poskytuje účastník dobrovolně SP ČR k zajištění jeho účasti na akci, k níž se tato přihláška vztahuje. Účastník souhlasí, aby SP ČR využil jeho elektronickou adresu k zasílání informací o akcích na podporu exportu organizovaných SP ČR. Adresa bude uložena v elektronické databázi, která je zajištěna heslem a má k ní přístup pouze jedna pověřená osoba.

Účastník prohlašuje, že byl řádně informován o svých právech a o povinnostech SP ČR, zejména že:

  1. má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o něm SP ČR;
  2. má právo na opravu svých osobních údajů,
  3. je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat;
  4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolá, není tím dotčeno právo SPČR zpracovávat ty osobní údaje účastníka, které je SP ČR oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem;
  5. pokud zjistí nebo se bude domnívat, že SP ČR provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak účastník může:

a) požádat SPČR o vysvětlení,

b) požadovat, aby se SP ČR zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav,

c) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast subjektům, které mají vůči němu neuhrazené splatné závazky.