Vyplněním přihlášky na webovém portálu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“), beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9,  IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“) ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) zpracuje  moje osobní údaje obsažené  v této přihlášce pro účely realizace a dokladování uvedené akce v rámci projektu č. CZ.03.01.03/00/22_001/0000246 Podpora národního, odvětvového a regionální sociálního dialogu v ČR, a to po dobu realizace projektu a 10 let poté.     

Údaje nebudou dále předávány, zpřístupněny mohou být jen osobám oprávněným provádět na základě českých nebo přímo aplikovatelných předpisů EU kontrolu projektu, případně dalším orgánům oprávněným na základě zákona nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju